Briqwise Value Assessment (BVA)

Elke investeringsmogelijkheid wordt uiterst zorgvuldig getoetst met het Briqwise Value Assessment (BVA). Hiermee brengen we zowel de kwaliteit van het vastgoed als de kwaliteit van de ondernemer in kaart. De uitkomst is een profiel dat bepaalt in welke rendementsklasse de investering wordt ingedeeld.

De indeling in klassen bepaalt de rente en dus het rendement op de investering. Er zijn vier klassen met verschillende rentepercentages, variërend van 4 tot 12 procent.

Klasse Rente Waardering Profiel
 A    4% – 6%  20 – 25 pnt  Defensief
 B    6% – 8%  15 – 20 pnt  Behoedzaam
 C    8% – 10%  10 – 15 pnt  Offensief
 D  10% – 12%    5 – 10 pnt  Speculatief

Waardering van vastgoed én ondernemer

Briqwise hanteert de volgende vijf criteria bij de beoordeling van een financieringsaanvraag.

Vastgoedcriteria:

  • Loan-to-Value
  • Locatie
  • Gebruik

Ondernemerscriteria:

  • Track record
  • Financiële informatie

Om een betrouwbaar en compleet beeld te krijgen, maken we gebruik van onder meer jaarcijfers, een recente aangifte IB en algemeen beschikbare informatie, zoals het kadasterdata, WOZ-waarde en bestemmingsplannen.

Cruciaal in het beoordelingsproces is de kwaliteit van het vastgoed. Dit laten we om die reden altijd taxeren door een erkend en gecertificeerd taxateur, aangesloten bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs.

De waardering en puntentelling per criterium zijn als volgt opgebouwd:

Loan-to-Value (leensom/waarde van het vastgoed)
5 punten LtV <50% De investering is goed beschermd tegen veranderingen in de waarde van het vastgoed.
3 punten LtV 50%-75% De investering is voldoende beschermd tegen veranderingen in de waarde van het vastgoed.
1 punt LtV > 75% De investering is beperkt beschermd tegen veranderingen in de waarde van het vastgoed.
Locatie
5 punten Het vastgoed scoort hoog qua locatie (A), functionaliteit, uitstraling en voorzieningen (parkeren, toegang tot OV etc).
3 punten Het vastgoed scoort goed qua locatie (B), functionaliteit, uitstraling en voorzieningen (parkeren, toegang tot OV etc).
1 punt Het vastgoed scoort gemiddeld qua locatie (C), functionaliteit, uitstraling en voorzieningen (parkeren, toegang tot OV etc).
Gebruik
5 punten De exploitatie van het vastgoed sluit aan bij het huidige gebruik (verhuurd vastgoed met doorlopende huurcontracten, herfinanciering bestaand gebruik etc).
3 punten De exploitatie van het vastgoed wijzigt ten opzichte van het huidige gebruik of het vastgoed wordt herontwikkeld (verbouwing etc).
1 punt Nieuwbouw, projectfinanciering etc.
Track record
5 punten De ondernemer heeft veel ervaring met het gebruik van het vastgoed en de kwaliteit van de ondernemer is hoog.
3 punten De onderneming heeft ervaring met het gebruik van het vastgoed en de kwaliteit van de ondernemer is ruim voldoende.
1 punt De onderneming heeft beperkte ervaring met het gebruik van het vastgoed en de kwaliteit van de ondernemer is voldoende.
Financiële informatie
5 punten De solvabiliteit en rentabiliteit is uitstekend en de cash-flow is stabiel.
3 punten De solvabiliteit en rentabiliteit is goed en de cash-flow is min of meer stabiel.
1 punt De solvabiliteit en rentabiliteit is voldoende.


Het rendement op een investering is afhankelijk van het profiel

Voorbeeld: een investering in klasse A-vastgoed ontvangt een lager rendement omdat de kwaliteit van het vastgoed en de ondernemer hoger wordt gewaardeerd. Het risico voor de investeerder neemt hierdoor af.

Voorbeeld: een investering in klasse D-vastgoed ontvangt een hoger rendement omdat de kwaliteit van het vastgoed en de ondernemer lager wordt gewaardeerd. Het risico voor de investeerder neemt hierdoor toe.